Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Comp-Rend Kft. által kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Comp-Rend Kft. számára hírlevél küldéséhez, kapcsolatfelvételhez vagy rendezvényen való részvételre jelentkezés során önkéntes hozzájárulással megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A személyes adatok
kezelését a Comp-Rend Kft. az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

a) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

b) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

c) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

d) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő megnevezése: Comp-Rend Kft (továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő címe: 2440 Százhalombatta, Vidra u. 14.

Az adatkezelő elérhetőségei: email: info@comp-rend.hu

tel: +36 (20) 922-0126

honlap: www.comp-rend.hu

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adatkezeléssel érintettek köre: A Comp-Rend Kft www.comp-rend.hu honlapján a kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltő és hírlevélre feliratkozó természetes személyek. A mailchimp.com oldalon a Comp-Rend Kft. címlistájára feliratkozó természetes személyek. A Comp-Rend Kft. honlapján vagy annak aloldalain a Comp-Rend Kft. által kezelt rendezvényekre jelentkező természetes személyek.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a hírlevélre feliratkozás, a kapcsolatfelvételi űrlap, a mailchimp.com oldalon a Comp-Rend Kft. címlistájára feliratkozás illetve Comp-Rend Kft. által kezelt rendezvények elektronikus vagy nyomtatott jelentkezési lapjának kitöltése során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

Az adatkezelés célja: hírlevél küldés, kapcsolatfelvétel, rendezvényekre való jelentkezés, rendezvény résztvevői igényeinek kezelése, teljesítése

Az adatkezelés módja:
automatizált  ill. manuális adatfeldolgozás

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) a www.comp-rend.hu oldalon található hírlevélre feliratkozás során:

a felhasználó neve “Keresztnév”, „Vezetéknév”- aki az üzenetet írja –
cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás, kötelezően kitöltendő adat
e-mail címe “E-mail” – cél: kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése,
kötelezően kitöltendő adat
cég neve „Cégnév / cím” – cél: kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése
telefon- és faxszáma “Telefonszám”/”Faxszám” – opcionálisan kitölthető – cél: kapcsolatfelvétel telefonon
A Comp-Rend Kft. által kezelt rendezvény részvételi jelentkezési lapjának elektronikus vagy nyomtatott formában történő kitöltése során: (Cél: rendezvényen való részvételre jelentkezések kezelése, igények kielégítése, szerződésteljesítés, számlázás)

A jelentkező neve (Vezetéknév, Keresztnév, titulus)

A jelentkező elérhetőségi adatai (Címe, levelezési címe, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe)

Munkáltató vagy delegáló szervezet megnevezése

Számlázási információ (Számlázási név, Adószám, cím)

Rendezvényen való részvételi igény (mely napokon, mely programokon, mely témakörökre)

Szállásigény (szállás helye, típusa)

Előadói jelentkezés esetén a megtartani kívánt előadás témája, szükséges technikai feltételek

Jelentkezés elküldésének időbélyege

3. AZ ADATFELDOLGOZÓK (AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI FELADATOKAT VÉGZŐK) SZEMÉLYE:

Comp-Rend Kft.

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

5. ADATTOVÁBBÍTÁS:

A kezelt adatok továbbításra kerülhetnek az adatkezelési cél elérésének érdekében a Comp-Rend Kft. saját nyilvántarása és a MailChimp hírlevélküldő rendszer között. A MailChimp adatkezelési szabályzata elérhető az alábbi linken:
https://mailchimp.com/legal/privacy/

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy
zárolását.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt,
illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól
és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes
adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése,
valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét
és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az
elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyébesetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára
való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az
érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy
törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés,
törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

7. TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező
adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn
belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak
alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással
érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az
Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől,
illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági
jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre
irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a
fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő
által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

8. BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT:

Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő
megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő
székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9. HATÓSÁG ELJÁRÁSA:

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és
Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu​”